Ať už zboží putuje mezi kontinenty nebo sousedními městy, logistika čelí celé řadě problémů. Aby udržela vysokou efektivitu při přepravě i skladování, potřebuje efektivně propojovat velké množství účastníků, kteří se na přepravě zboží v zásobovacím řetězci různými způsoby podílejí. Tyto firmy často pocházejí z různých zemí a vyžadují aktuální informace o zásilkách a jejich parametrech. Takový systém ale musí být spolehlivý a dostatečně bezpečný, aby se citlivé obchodní údaje dostávaly jen oprávněným účastníkům a byly chráněny před jakoukoli manipulací se sdílenými daty. Jen tak udrží účastníci mezi sebou důvěru a budou ochotni do systému vkládat informace.

Jak ale takovou důvěru zaručit? Možným řešením, o kterém se v poslední době nejen hovoří, ale stále ve větší míře se i využívá, představuje technologie blockchainu. Je to speciální typ decentralizovaná databáze, do které se ukládají záznamy o transakcích a která je chráněna proti neoprávněnému zásahu. Ačkoli se technologie blockchainu dostala do povědomí spíše v souvislosti s takzvanými kryptoměnami, její využití je mnohem širší a první projekty na její nasazení v logistice již běží. Ve světě se uplatňuje například v námořní přepravě zboží, nicméně její rozvoj neprobíhá všude stejně rychle.

Blockchain ohlídá původ i autenticitu zboží

"O blockchainu se v posledních letech hodně píše, ale stále vidíme poměrně málo reálně úspěšných aplikací v běžném, a nikoli testovacím provozu," zmiňuje Michal Šebesta z katedry logistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. "Z tohoto pohledu je to stále poměrně nová technologie. Velká část řešení se týká různých forem smart kontraktů − smart contracts. Využití v dodavatelských řetězcích se pak přímo nabízí, jelikož smart kontrakty na bázi blockchainu zajišťují vzájemnou důvěru mezi jednotlivými účastníky procesů."

Blockchain jako technologický trend nejen v logistice

"Blockchain zatím není pro podniková nasazení dostatečně vyspělý – stále existuje řada technických problémů včetně špatné škálovatelnosti a interoperability. Navzdory tomu je jeho revoluční potenciál tak velký, že by mu podniky měly věnovat pozornost dokonce i v případě, kdy neplánují masivní nasazení v nejbližší době," vysvětluje viceprezident výzkumu a analytik Gartneru Brian Burke. Blockchainová technologie přináší podle jeho slov potenciál proměnit celá odvětví v systémy digitální důvěry, transparentnosti a výměny hodnoty napříč obchodními ekosystémy. Důležitý je také potenciál snížení nákladů, zkrácení vypořádání transakcí a zlepšení cash flow. Aktiva je možné vysledovat až k jejich původu a výrazně omezit možnosti výměny za kopie, náhražky či falšované zboží.

Zdroj: Gartner – Top 10 strategických technologických trendů pro rok 2020

Zajímavou oblastí související s logistikou je rovněž takzvaný asset tracking, kde se blockchain využívá třeba pro sledování původu zboží, například potravin, ale také pro zajištění autenticity výrobků, a to ať již finálních nebo součástek od subdodavatelů. V obou případech existuje kromě zajištění důvěry rovněž potenciál efektu redukce transakčních nákladů. V závislosti na formě zvoleného technologického řešení je ovšem nutné brát v potaz i určité náklady na transakci v rámci blockchainu, které je nutné uhradit.

V Česku přes globální či evropské firmy

"V České republice se v rámci různých domácích či nadnárodních firem objevují spíše interní pilotní projekty" uvádí Michal Šebesta. "V poslední době je mimo jiné patrná snaha o určitou formu konsorciového blockchainu v průmyslu s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, řešícího omezený okruh oblastí typu ověřování smluv. Uvidíme tedy do budoucna. Domnívám se nicméně, že vzhledem k charakteru podnikání v oblasti logistiky vede správná cesta přes řešení s nadnárodním charakterem, minimálně na evropské úrovni. Především je tak v zájmu České republiky, aby domácí vývojářské firmy měly takové podmínky, za nichž by byly schopné obstát v evropské konkurenci. Zbytek vyřeší trh. Významnou roli pak kromě samotného vývoje blockchainových řešení budou hrát vyjednávání a kooperace různých hráčů na trhu s přispěním dalších zájmových skupin včetně veřejného sektoru. Prozatím lze konstatovat, že zásadní průlom v oblasti logistiky a blockchainu v tuzemsku dosud nenastal, a Česká republika tak na významné aplikace blockchainu v logistice s mezinárodním přesahem stále čeká. Potenciál do budoucna tu však zcela určitě je."

Koronavirus nastavil nové požadavky na logistiku

Potřebu řešení založených na technologii blockchainu zdůraznila i současná koronavirová pandemie a upozornila na značné nedostatky v současnosti využívaných systémů. Covid-19 tak může ve svém důsledku v budoucnu urychlit zavádění blockchainu v různých oblastech logistiky.

Nedostatky stávajících systémů se projevily především v oblasti logistiky zdravotnického materiálu, kde existují nejen problémy v rámci samotného procesu přepravy, ale také problémy spojené se zjišťováním původu zboží.

Dalším výrazným nepřímým efektem pandemie byl nárůst objemů v rámci e-commerce, což mělo za následek i zvýšené nároky na informační systémy společností a jejich celkovou technologickou kapacitu.

Na cestě k blockchainu musí firmy plánovat

Pokud to logistické firmy myslí s blockchainem vážně, musí celý proces od počátku strategicky plánovat. Buď mohou samy postavit kvalitní interní tým lidí a budovat svou kompetenci v této oblasti, nebo si najmou externího dodavatele se specializací na blockchain, který jim nabídne plán pro řešení na zakázku. Ve druhém případě je ale zásadní, aby firma měla na své straně zdatného odborného garanta, který se v ideálním případě účastní samotné tvorby řešení od jejího počátku. Tento odborný garant pak na straně zákazníka řídí směřování a vývoj produktu formou supervize.

"Z výše uvedeného vyplývají čtyři skupiny, kde je z mého pohledu vyšší pravděpodobnost úspěchu blockchainových řešení v logistice," říká Michal Šebesta. "Velké nadnárodní společnosti, středně velké firmy spojené v rámci konsorcií, start-upy v oblasti informačních technologií specializované na blockchain a poskytující služby jiným společnostem v rámci trhu a samozřejmě státy či mezinárodní organizace a instituce, kde pak hraje velkou roli vazba na standardizaci a legislativní úpravy."

Dodavatelské řetězce projdou proměnou

V roce 2017 během prvního "hype" vrcholu kolem blockchainu analytici americké poradenské společnosti Gartner předpovídali, že do konce roku 2020 zůstane devět z deseti blockchainových iniciativ či projektů v oblasti logistiky v konceptuální fázi − proof of concept. Tato předpověď se do značné míry potvrdila.

V současné době − zejména v souvislosti s dopady pandemie čínského viru − však upozorňují analytici na nástup zásadních trendů, v nichž by do budoucna mohl hrát blockchain či řešení od něj odvozená roli, jejich hlavním jmenovatelem ale budou hyperautomatizace a nakonec pak plná autonomie v podobě autonomních dodavatelských řetězců. Tyto trendy povedou k zásadní proměně dodavatelských řetězců a s nimi i logistiky během následujících deseti let.

Hyperautomatizace představuje kombinaci dnes běžně využívaných technologií. Patří sem RPA čili robotická automatizace procesů a zejména softwarová automatizace práce s existujícími aplikacemi navrženými pro lidské uživatele, dále strojové učení, umělá inteligence a příbuzné obory, třeba pokročilá analytika, analýza velkých či nestrukturovaných dat.

Hyperautomatizace na postupu

"Příklady řešení zavádějících do oblasti dodavatelských řetězců prvky autonomie a hyperautomatizace lze najít u firem, jako je Siemens, s PDP − Predictive Demand Planning, tedy prediktivní plánování poptávky uváděné do praxe od roku 2019," říká Lukáš Erben z KPC-Group, která v České republice zastupuje Gartner. Upozorňuje rovněž na firmu Nestlé, která je v první fázi standardizace objednávkových procesů s redukcí 210 vstupních poptávkových bodů na sedm. Využívá při tom automatizačního nástroje RPA (Robotic Process Automation) a následného zavádění IPA (Intelligent Process Automation) pro automatizaci neopakovaných rozhodovacích procesů se strojovým učením. Cílem Nestlé je do roku 2025 zvládnout automatizaci objednávkových systémů včetně predikce na dva týdny dopředu a po roce 2025 přejít k plně automatizovanému systému objednávek a jejich vyřizování.

Blockchain samotný má pochopitelně potenciál zvýšit zásadně efektivitu a omezit či eliminovat různé rizikové faktory při pohybu produktů či komponent dodavatelskými řetězci. Dosud ale bylo jeho využití doposud spíše omezené a řada v minulosti uváděných příkladů byla spíše řešení blockchainem inspirovaná než skutečný blockchain.

Blockchain v praxi dodavatelských řetězců

"V současné době prochází blockchain coby technologie a fenomén fází vystřízlivění," uvádí Lukáš Erben. "Analytici očekávají, že v roce 2021 a následujících letech se začne objevovat rostoucí počet příkladů jeho plnohodnotného nasazení v praxi − v případě logistiky půjde zejména o podchycení celých dodavatelských řetězců zahrnujících vedle přepravy a distribuce také například výrobu či zpracování a prodej. Příkladem může být belgické konsorcium pokrývající kompletní řetězec pro bio vepřové maso − jeho členy jsou chovatelská firma BioVar, zpracovatel a přepravce i distributor Delavi, prodejce Colruyt Group a dodavatel blockchainové technologie SettleMint.

Data zapisovaná do blockchainu tak zahrnují nejen původ masa a poměrně podrobné informace o jeho zpracování či přepravě, ale i data chovatele zahrnující konkrétní místo chovu, rodokmen zvířete, záznamy o očkování, výkrmu, času stráveném ve výběhu, informace o jateční váze a další − celkem jde o 40 atributů z chovu. Část těchto informací je přitom dostupná i koncovému zákazníkovi prostřednictvím QR kódu na maloobchodním balení.

S blockchainem od farmy až po postel

Dalším podobným, ale zároveň odlišným příkladem je blockchainová platforma pokrývající výrobní a distribuční cyklus matrací z přírodní vlny. Jejím provozovatelem je značka Avocado Mattress, zapojen je do ní dodavatel vlny Agrestal Organic Living India a další dodavatelé materiálů, výrobní podniky zpracovávající vlnu Agrestal a Shikhar Wool, vlastní maloobchodní řetězec Avocado a dodavatel technologického řešení (Copperwire Systems).

"V tomto případě pokrývá blockchainová platforma opět kompletní dodavatelský, výrobní a prodejní řetězec od farmy až po postel − počínaje daty o ovcích, místě jejich chovu (včetně dat o krmení, počasí či půdě), jejich stříhání, etickém čistění a zpracování vlny, data o přepravě včetně obrazové dokumentace jednotlivých zásilek, data z výroby (procesní data, výstupní kontroly, zařazení do dodávek a objednávek) a konečně data o distribuci do obchodů a k zákazníkům. Ti si řadu informací o původu surovin, jejich zpracování a výrobě konečného produktu mohou opět zjistit pomocí čárového kódu."

Pohledem logistické firmy

Nástup blockchainové technologie sleduje bedlivě také logistická společnost Gebrüder Weiss. "Zaváděním, respektive nabídkou využití blockchainové technologie se intenzivně zabývá několik společností na globální úrovni, upozorňuje ředitel obchodu a marketingu společnosti Gebrüder Weiss Česká republika Jan Kodada. "IBM již před několika roky představilo platformu Tradelens, do které se připojilo nebo je v procesu připojování přes 100 organizací, včetně 40 přístavů a terminálů nebo některých velkých spedičních firem. Širší využití blockchainu, a to se týká i ČR, však dosud naráží na roztříštěnost nabídky."

Blockchainových projektů je totiž celá řada a chybí rovněž konsenzus ohledně mezinárodního standardu. Aby systém fungoval, musí jej využívat většina odvětví, jinak sdílení informací prakticky ztrácí význam.

V Česku zatím spíš opatrně

"Širší využití blockchainu v logistické praxi v Česku dosud neregistrujeme," komentuje aktuální situaci Jan Kodada. "Náš logistický trh je významně navázán na zahraničí, předpokládáme tedy, že v České republice dojde k využití této technologie v návaznosti na její implementaci ze strany logistických společností v globálním měřítku."

Využití technologie blockchainu v Česku podle Jana Kodady již několik roků podporuje například Blockchain Connect Czech Alliance. Mezi její zakladatele patří technologická firma IBM, poradenská společnost PwC ČR, advokátní kancelář Squire Patton Boggs a akcelerátor blockchainových projektů Adel. Působí u nás také Elektronická asociace České republiky, do její služby Blockchain Notarius jsou zapojeny například ministerstvo průmyslu a obchodu, ČVUT, Asociace středních a malých podniků nebo IMB Česká republika.

"Zatímco v oblasti administrativy a obchodu první kroky k využití blockchainu již vidíme, oblast logistiky využití této technologie teprve čeká. V případě dosažení oborové dohody o standardizaci procesů a využití blockchainu se Gebrüder Weiss do využívání této technologie bezpochyby velmi rychle zapojí," dodává Jan Kodada.

Související