Termín exportní balení je používán zejména pro zajištění vysoké úrovně mechanické ochrany pro export širokého sortimentu průmyslových výrobků zejména do vzdálených destinací. Za tímto účelem se velmi často používají dřevěné obaly.

Dřevěné bedny, dřevěná latění a překližkové bedny umožňují bezpečnou manipulaci a stohování zboží během celého logistického řetězce.

V zásadě se rozlišují dva základní druhy přepravních obalů:

  • Nosný obal (vnější zavěšení − zavěšen je obal). Nosný obal musí při zvedání vydržet vyšší zatížení (prohýbání dna, příčná síla na víko) než obal nesený.
  • Nesený obal (vnitřní zavěšení − zavěšen je předmět). Při manipulaci v závěsu jsou lana upevněna na zboží (na předmětu).
Certifikace Obalového institutu SYBA

Výsledkem tříleté činnosti pracovní skupiny WG Industrial Packaging, organizované Obalovým institutem SYBA, je technická norma Směrnice pro exportní balení. Pracovní skupinu tvořili experti výrobců dřevěných beden, zástupci exportérů a pedagogové Vyšší odborné školy dřevařské ve Volyni. Jimi vytvořený dokument zohledňuje požadavky německé Směrnice HPE, která je velmi respektovaným standardem nejen v Německu, a požadavky organizace FEFPEB (Evropské federace výrobců palet a obalů).

Česko-anglická dvoujazyčná Směrnice pro exportní balení (Export packaging guideline) je určena jak výrobcům exportních obalů, tak obalovým technikům exportérů.

Školení zakončené osvědčením

Pro obalové techniky výrobců baleného zboží, tedy osoby odpovědné za kvalitní, přitom ekonomicky akceptovatelné zabalení výrobků určených pro různé světové destinace, je určené vícedenní školení. Je zajištěno vlastními i externími lektory Obalového institutu SYBA a ukončeno písemným testem. Po úspěšném prokázání znalostí získá absolvent osvědčení Certifikovaný obalový technik / Certified packaging engineer. Veřejně přístupný seznam certifikovaných obalových techniků je na webu institutu https://syba.cz/certifikovany-obalovy-technik.

Materiály exportních obalů

Tradičně klíčovým materiálem pro exportní obaly, respektive pro exportní bedny, je dřevo.

Dřevo je přírodní obnovitelná surovina, je složeno z buněk. Je kompozitem vytvořeným z chemického komplexu celulózy, hemicelulózy, ligninu a doprovodných látek.

Jako přirozený materiál vykazuje dřevo v různých směrech výrazně rozdílné (anizotropní) vlastnosti, které se navíc mění s ohledem na okolní prostředí. Trvalé zatížení má vliv na pevnost a přetvoření. Vlastnosti se mění nejen od dřeviny ke dřevině, ale kolísají i v rámci určitého druhu dřeva. V důsledku rozdílných klimatických podmínek má týž druh dřeviny z různých částí světa rozdílné vlastnosti.

Rovnoběžně s vlákny, tedy ve směru kmene, je pevnost zvlášť vysoká, zatímco kolmo k vláknům je pevnost nízká: pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny je 20- až 40krát větší než pevnost v tahu kolmo k vláknům. Dobrým příkladem je štípání dřeva: poměrně snadno lze sekyrou rozštípnout dřevo podél vláken, ale mnohem obtížnější je rozseknout dřevo kolmo k vláknům.

Tyto velké rozdíly v pevnosti a tuhosti se u většiny deskových materiálů na bázi dřeva (velkoplošné materiály, VPM) nevyskytují díky tomu, že u řady typů desek jsou vlákna dřeva orientována náhodně. Proto je pevnost v rovině desky mnohem méně závislá na směru namáhání než u rostlého dřeva.

K výrobě dřevěných beden může být použita většina druhů jehličnatého dřeva.

Překližkové desky jsou slepeny z lichého počtu (nejméně tří) vzájemně obvykle o 90 stupňů otočených sousedních vrstev dýh. Na obaly se používají překližky nejméně z pěti vrstev. Používají se desky s tloušťkou 6 až 32 milimetrů z břízy, smrku, borovice i eukalyptu.

Desky OSB (Oriented Strand Board) jsou velkoplošným konstrukčním materiálem na bázi dřeva, jde o desky z orientovaných štěpků. Borové štěpky jsou spojovány vodovzdornou pryskyřicí. Vrchní a spodní vrstva štěpek, dlouhých až 115 milimetrů, je orientována souběžně a prostřední vrstva příčně na podélnou osu desky. Délka a orientace štěpek dodávají materiálu potřebnou pevnost a pružnost.

Ve speciálních případech, kde není nutná mechanická ochrana, a nepředpokládá se překládání během transportu do cílové destinace, je možné použít pouze speciální smrštitelnou plastovou fólii, která přepravované zboží chrání před klimatickými vlivy.

Plastové fólie lze úspěšně použít pro ochranu přepravovaných výrobků zejména proti klimatickému namáhání a proti pronikání prachu. Základním polymerem je polyetylen. Pro zvýšení bariérových vlastností je možné použít laminované fólie, a to kombinace více různých polymerů nebo i v kombinaci s hliníkovou fólií.

Na začátku srpna 2018 mělo v Saudské Arábii skončit přechodné období a vstoupit v platnost restrikce na vybrané skupiny výrobků z polyetylenu (PE) a polypropylenu (PP). Opatření spočívá v tom, že vybrané výrobky smí být v Saúdské Arábii vyráběny, dováženy nebo použity na zabalení či dovoz balených produktů, jenom pokud získají licenci dokládající jejich oxobiodegradovatelnost. Restrikce sice ani v roce 2020 nevstoupila v platnost, ale doporučujeme sledovat aktuální stav.

Nosný obal musí při zvedání vydržet vyšší zatížení.
Nosný obal musí při zvedání vydržet vyšší zatížení.
Foto: SYBA
Nosný obal musí při zvedání vydržet vyšší zatížení.
Nosný obal musí při zvedání vydržet vyšší zatížení.
Kresba: SYBA

Pozor, oxobiodegradovatelné plastové obaly jsou zakázány v EU.

Pro exportní balení se využívají také plastové pěny, v normách označované jako lehčené plasty. Při jejich výrobě je plastový materiál v roztaveném stavu napěněn plynem, zformován do tvaru desky nebo fólie a ochlazen.

Pěny slouží pro rovnoměrnější rozdělení tlaku mezi předměty, pro ochranu citlivých povrchů před poškrábáním a jako výplně při fixaci.

80 cm

Dna beden a latění se opatří alespoň dvěma nosnými ližinami. Vzdálenost mezi ližinami nemá být větší než 80 centimetrů.

Výhodou těchto materiálů je nízká objemová hmotnost, nepatrná nasákavost a obsah vody, snadné opracování (vysekáváním nebo řezáním ostrým nožem nebo pásem bez zubů) a spojování (svařováním). Pěny mají obvykle vysokou pružnost a vyrábějí se v širokém sortimentu s rozdílnou tuhostí − odporem při stlačování.

Ve vybraných případech lze jako konstrukční materiál exportních obalů použít i vlnitou lepenku (VL), zejména pěti- a sedmivrstvé typy. Je nutné mít na paměti, že lze zvýšit odolnost proti vlhkosti použitím voděodolného lepidla při výrobě VL, nicméně skutečně voděodolná lepenka není. Je vyrobena z hygroskopického materiálu, jehož pevnost se s rostoucí vlhkostí snižuje.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.