Přestože procedury při odbavení na letištních cargo terminálech obvykle přinášejí významné zdržení, bezpečnost představuje v letecké nákladní přepravě zásadní téma. Přepravní firmy ale mohou urychlit pohyb leteckých zásilek získáním statusu "schváleného agenta", kterým v České republice disponuje jen několik firem.

Povolení přepravovat zásilky v bezpečném režimu patří do opatření z celní oblasti. Jeho smyslem je umožnit významným a pravidelným vývozcům včetně leteckých speditérů provádět odbavení ve svých skladech, a vyhnout se tak kontrole na letišti. Nemenší význam pak má tento status i z pohledu možnosti zásilku přepravovat pod originálním balením a uložením na letecké paletě, tedy při maximálním zajištění bezpečnosti přepravy, což má především pro zásilky citlivé na manipulaci nenahraditelný význam. V neposlední řadě pak přepravy v bezpečném režimu přinášejí za předpokladu dostatečného objemu i nemalou finanční úsporu.

Avšak vzhledem k tomu, že se jedná o zvláštní režim, odesílatel musí splnit řadu technických i ekonomických podmínek stanovených celními orgány Evropské unie. Jejich cílem je především zajistit zcela bezpečnou manipulaci se zásilkami před nakládkou i během nakládky na paletu, aby do tohoto procesu nemohla zasáhnout neautorizovaná osoba.

Schválený agent

Smyslem je umožnit pravidelným vývozcům včetně leteckých speditérů provádět odbavení ve svých skladech, a vyhnout se tak zdlouhavým kontrolám na letišti.

Pro získání povolení bezpečného režimu musí žadatel zajistit oddělené a sledované prostory, prověřit a proškolit pracovníky v procesu přípravy, balení, expedice i dopravy, dále podrobně popsat procesy při manipulacích a samozřejmě následně i při přepravě, zajistit určitý způsob komunikace s orgány celního dohledu a povinnou dokumentaci, eventuálně datový přenos údajů. Neoddělitelnou součástí povolení jsou i záruky finanční povahy, které eventuálně poslouží jako zdroj náhrad při pochybení.

Jelikož nezbytnou součástí dodavatelského řetězce v letecké dopravě jsou i handlingový agent na letišti a samotná letecká společnost, očekává se i aktivní spolupráce a podpora také z jejich strany, hlavní odpovědnost však zůstává na nositeli souhlasu.

Celý řetězec

Zásilka je v originálním a neprostupném obalu již od místa původu bez nutnosti další fyzické kontroly a manipulací na letišti také mnohem lépe chráněna proti možnému poškození.

Náročný proces s řadou opatření

Obecně status schváleného agenta zahrnuje vytvoření bezpečnostních opatření a postupů, které zajistí dostatečnou úroveň ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Tato bezpečnostní opatření a postupy se pak musí bezpodmínečně dodržovat. V České republice kontroluje místa se statusem schváleného agenta Úřad pro civilní letectví. Dohled se zaměřuje na efektivitu uplatňovaných detekčních kontrol a jiných legislativních požadavků.

Bezpečnostní pracovníci musí před začátkem exportního procesu provést prohlídku vyhrazeného prostoru, kde se zpracovávají letecké zásilky, aby prověřili, zda se v něm nenachází zakázané předměty. Zaměstnanci mohou vstupovat do tohoto vyhrazeného prostoru po detekční kontrole a pouze po poskytnutí ověření spolehlivosti od Úřadu pro civilní letectví a absolvování bezpečnostního školení dle NPBV (Národní program bezpečnostního výcviku). Toto školení je nutné opakovat v dvojroční periodě. V souvislosti s tímto statutem se musí provádět stoprocentní detekční kontrola leteckých zásilek, která se vykonává s využitím rentgenů a zařízení pro stopovou detekci výbušnin.

Výhodou jsou úspory nákladů i času

Výhody plynoucí z bezpečného režimu jsou zřejmé. Zejména při vyšším objemu zásilek a pravidelných přepravních relacích představuje možnost zásilku vybavit pro leteckou přepravu ještě ve výrobním závodě či v logistickém centru nespornou úsporu nákladů. Odesílatel se vyhne četným manipulacím na letišti při odletu a rovněž přeprava ze závodu na letiště, ačkoli vyžaduje zvláštní technologii pro překládku leteckých palet, je na jednotku nákladu ekonomičtější.

Přeprava se tak rovněž zrychlí, neboť zásilka prochází letištěm prakticky bez přerušení pohybu, což umožňuje odesílateli lépe plánovat a šetřit čas v celém dodavatelském řetězci.

Zásilka je v originálním a neprostupném obalu již od místa původu, bez nutnosti další fyzické kontroly a manipulací na letišti také mnohem lépe chráněna proti možnému poškození v důsledku neopatrné či hrubé manipulace i proti nežádoucímu vniknutí či možné ztrátě. Častou příčinou poškození nebo ztrát během přepravy jsou tranzitní kontroly, během kterých je alespoň částečně narušen původní obal, který následně může ztratit svou ochrannou funkci − toto je v uvedeném režimu bez tranzitní kontroly vyloučeno.

Bezpečný režim umožňuje mimo jiné i lepší dohled celních orgánů, neboť vzhledem k přísnosti a náročnosti podmínek udělení souhlasu s tímto režimem ze strany celního dohledu lze očekávat lepší dohled odesílatele na správnost a úplnost při procesu deklarace zboží a později i jeho přepravy.

Především pro velké logistické firmy

O licenci pro provádění přeprav v bezpečném režimu může v ČR zažádat kterýkoliv subjekt, který prokáže splnění jednotlivých podmínek stanovených celními orgány. Na druhé straně však jde o poměrně náročnou a na prvotní investici i nákladnou operaci, předpokládající mimo jiné zajištění pravidelného a dostatečného toku materiálu ve zvoleném směru. Smysl takového statutu se tedy nutně zužuje na velké zasílatelské a logistické firmy obsluhující velké zákazníky, výjimečně i na velké vývozce samotné (a výjimečně také dovozce).

Statusem schváleného agenta disponuje například logistická společnost Dachser Czech Republic. "Celý proces přepravy leteckých zásilek v bezpečném režimu − tedy se statusem schváleného agenta − je nastaven plně v souladu s regulemi, které vydává a pravidelně přehodnocuje Evropská komise," vysvětluje obchodní a marketingový ředitel firmy Jan Polter. "Předpokladem pro realizaci přeprav těchto zásilek je vyzvednutí zboží od odesílatele, který je certifikovaný jako tzv. známý odesílatel."

Dalším krokem v celém řetězci jsou dopravci a jejich řidiči, kteří prošli stanoveným školením a získali osvědčení s certifikací, která je opravňuje nakládat a dopravovat letecké zásilky. Při přepravě mohou být zásilky přeloženy pouze v takových prostorách a u takových poskytovatelů, kteří mají status schváleného agenta. Dachser garantuje proces bezpečné přepravy k dalšímu agentovi, který má také status schváleného agenta.

Procesy musí uzpůsobit i zákazník

"Pobočky Dachser Hradec Králové a Dachser Brno tento status mají a to jim umožňuje zásilky dále třídit, překládat a efektivně zasílat k leteckým poskytovatelům přepravních služeb. Hradec Králové denně odbaví několik kamionů s leteckými zásilkami, které putují na smluvní letecké dopravce v Německu. To vše bez nutnosti kontrolního rentgenování zásilek před nakládkou do letadla na letišti," říká Jan Polter. V Německu má podle jeho slov tento status rovněž pobočka v obci Malsch, která zajišťuje identické služby pro "známé odesílatele" v oblasti Štrasburku a Karlsruhe na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem.

Celý proces přepravy a nakládání s leteckými zásilkami vyžaduje dodržování všech postupů, které definuje bezpečnostní program, pečlivou kontrolu všech zdánlivě i zcela bezvýznamných drobností při přepravě a v neposlední řadě i pravidelné a intenzivní školení všech účastníků celého přepravního řetězce. Nutná je také neustálá ostražitost a důsledné prověřování, neboť jakékoliv pochybení by mohlo znamenat katastrofální důsledky.

"Službu nabízíme všem zákazníkům, kteří potřebují leteckou přepravu zásilek a přejí si maximální servis. Podmínkou však zůstává, že zákazník musí své procesy uzpůsobit podmínkám tak, aby také získal certifikaci známého odesílatele, a zajistil tak počátek celého řetězce přepravy v bezpečném režimu," dodává Jan Polter.

Balíkový dopravce se statusem

Také společnost DHL Express jako celosvětový poskytovatel letecké expresní přepravy bere proces zpracování leteckých zásilek z hlediska bezpečnosti velmi vážně. Důkladnou kontrolou obsahu zásilek zajišťuje bezpečnost pro zaměstnance, chrání bezpečnost zásilek zákazníků i celou svou globální síť. Firma disponuje na svých terminálech v Praze a Ostravě­-Mošnově statusem schváleného agenta. "Abychom mohli tento status získat, bylo nutné splnit podmínky, které ukládá evropská a národní legislativa o ochraně civilního letectví před protiprávními činy," říká Pavel Šmejkal z DHL Express (Czech Republic).

DHL má nastavená preventivní bezpečností opatření, která se dělí do několika úrovní. Všichni zaměstnanci se seznámí s hlavními bezpečnostními riziky, hrozbami a problémy v rámci vstupního školení. "Musí být ostražití vůči hrozbám terorismu, skrytému nebezpečnému zboží, ale také pašovanému zboží či krádežím.

Dalším důležitým krokem z hlediska bezpečnosti je profilace podezřelých zásilek," vysvětluje Pavel Šmejkal. DHL Express má také ve svých přepravních podmínkách jasně stanoveno, jaké zboží nelze přijmout pro přepravu, patří sem například zbraně, výbušniny, munice, drahé kovy, hotovost či drogy. Po kontrole je zásilka polepena bezpečnostní nálepkou Security Check a do interního systému je vložena informace o provedené bezpečnostní prohlídce − Security Inspection.

Nové centrum u Ruzyně

Letecká přeprava zásilek, která v uplynulých letech rostla, nyní zápasí s dopady obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou. Přesto na ni velké přepravní firmy spoléhají a oblasti sousedící s mezinárodními letišti se stávají místy intenzivní výstavby logistických zařízení.

Svědčí o tom také například nová iniciativa logistické společnosti UPS, která začala u pražského mezinárodního letiště v Ruzyni stavět nové distribuční centrum. Budova by měla být dokončena do konce roku a zprovozněna na začátku příštího, zabere plochu 9000 metrů čtverečních a roztřídí se v ní za hodinu až 5000 zásilek.

V současnosti UPS provozuje depo pro letecké zásilky přímo na nákladním terminálu u letiště. Tento provoz se po otevření nového logistického centra sice přesune dál, nemělo by to ale přinést komplikace. Přípravu leteckých zásilek, které se ukládají do speciálních zaplombovaných kontejnerů, si totiž firma provádí vlastními silami. Část nového logistického centra tak bude uzpůsobena tomuto režimu, kdy na zemi bude kuličková dráha, po které se budou letecké kontejnery přesouvat přímo do vozů a ty je budou odvážet na asi dva kilometry vzdálené letiště.

Manipulace s leteckým kontejnerem.
Manipulace s leteckým kontejnerem.
Foto: DHL
 

Článek vyšel v říjnovém vydání časopisu Logistika.

Související