Českou právní úpravu přepravní smlouvy čeká od 1. ledna 2019 poměrně zásadní změna. Od tohoto data budou i pro vnitrostátní silniční nákladní přepravy v rámci ČR použitelná některá ustanovení Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, která je mezi odbornou veřejností známá nejčastěji jako úmluva CMR (publikována pod č. 11/1975 Sb.). K této změně dochází na základě novely č. 304/2017 Sb., kterou byl novelizován zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen "ZSD"). Zmíněná novela vnesla do tohoto zákona nenápadné ustanovení § 9a, které však bude mít na vnitrostátní silniční nákladní dopravu od příštího roku poměrně zásadní dopad.

Nový § 9a ZSD konkrétně stanoví, že "ustanovení o uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnosti dopravce, reklamaci a žalobě a o přepravě prováděné postupně několika dopravci obsažená v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) se použijí obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě na smlouvu o přepravě věci, práva a povinnosti při přepravě věci, náhradu škody vzniklé při přepravě věci a na odpovědnost jednotlivých dopravců při přepravě věci, k jejímuž provedení se spojilo několik dopravců".

Z textu ustanovení tedy především vyplývá, že změna se dotkne pouze vnitrostátní silniční nákladní přepravy, a nikoli jiných druhů vnitrostátní přepravy (železniční, vnitrozemské vodní atp.), jak bývá někdy mylně dovozováno. Z citovaného ustanovení je pak rovněž poměrně zřejmé, že úmluva CMR se od 1. ledna 2019 nepoužije jako celek, ale použijí se jen některá její ustanovení. Bohužel z textu § 9a ZSD nevyplývá naprosto jasně, jaká ustanovení to mají být.

1. 1. 2019

Od tohoto data budou i pro vnitrostátní silniční nákladní přepravy v rámci ČR použitelná některá ustanovení úmluvy CMR.

8,33

Nebude-li škoda důsledkem takzvaného kvalifikovaného zavinění, je dopravcova odpovědnost omezena na 8,33 SDR za kilogram v případech ztráty nebo poškození zásilky.

6 měsíců

Soud právo nepřizná, pokud nebylo právo na náhradu škody uplatněno u dopravce do šesti měsíců ode dne, kdy byla zásilka příjemcem převzata nebo měla být přijata.

Názor, že jednotlivá ustanovení úmluvy CMR byla takto vymezena co do obsahu, a nikoli formálně, není příliš přesvědčivý, například už jen z toho důvodu, že úmluva CMR žádná ustanovení o uzavírání přepravní smlouvy (tedy pravidla stanovící, jakým postupem je přepravní smlouva uzavírána a kdy dojde k jejímu uzavření) neobsahuje, a není tedy jasné, proč by zákonodárce přejímal právě tuto co do obsahu neexistující úpravu.

Co již potom z ustanovení § 9a není zřejmé, avšak vyplývá z přechodných ustanovení novely č. 304/2017 Sb., je skutečnost, že nová pravidla se použijí až na přepravní smlouvy uzavřené po 1. lednu 2019. Toto ustanovení bude důležité především koncem tohoto roku, kdy budou uzavírány přepravní smlouvy, které budou realizovány na přelomu roku nebo začátkem roku příštího. Tyto smlouvy se tedy budou řídit ještě dosavadní právní úpravou.

Považujeme za vhodné upozornit i na skutečnost, že tzv. rámcové smlouvy o přepravě, respektive smlouvy o jednotlivých přepravách realizovaných na jejím základě, ačkoli příslušné rámcové smlouvy budou třeba uzavřeny před 1. lednem 2019, nemusí nutně nebo alespoň ne v plném rozsahu podléhat staré úpravě a mohou se již řídit úpravou novou, dojde-li k uzavření takzvané realizační smlouvy až po 1. lednu 2019. Nakolik takzvaná rámcová smlouva představuje jen určitý "rámec" (de facto něco jako obchodní podmínky) pro následné realizační smlouvy.

Nákladní list

Potěšující zprávou pro obě strany přepravní smlouvy je skutečnost, že nově bude již i pro vnitrostátní silniční nákladní přepravy použitelný nákladní list. Možnost použít nákladní list dle úmluvy CMR vyplývá jednak ze skutečnosti, že úprava nákladního listu je obsažena v kapitole III úmluvy CMR, která nese označení "Uzavření a provádění přepravní smlouvy", nákladní list je rovněž určující pro práva a povinnosti stran přepravní smlouvy při přepravě věci. Nákladní list by pak měl ve vnitrostátní silniční nákladní přepravě vyvolávat stejné účinky jako v přepravě mezinárodní.

Obsah nákladního listu je blíže vymezen ustanovením čl. 6 úmluvy CMR. I v rámci nové úpravy bude ale platit, že nákladní list je toliko dokladem o uzavření přepravní smlouvy, a chybí-li tento dokument, má-li nedostatky nebo byl-li ztracen, nemá tato skutečnost vliv na existenci nebo platnost přepravní smlouvy. I v případě vnitrostátní silniční nákladní přepravy bude tedy nákladní list jen dokladem, ovšem zápisy v něm, případně jejich absence budou mít důsledky pro jednu nebo druhou stranu přepravní smlouvy.

Zavedení nákladního listu pro vnitrostátní silniční nákladní přepravy je nepochybně třeba přivítat, jelikož současná úprava přepravních dokumentů v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále jen "OZ") je zcela nedostačující, přičemž úprava nákladního listu chybí v tomto předpise zcela.

Nové povinnosti

Jakkoli je ovšem zavedení nákladního listu pro vnitrostátní silniční nákladní přepravy krokem vpřed, je na druhé straně třeba obě strany přepravní smlouvy varovat, že je-li nákladní list vystaven, přináší to pro obě strany s sebou celou řadu povinností. Zmínit můžeme např. odpovědnost odesílatele za údaje uvedené v nákladním listě v rozsahu čl. 7 úmluvy CMR.

Na druhou stranu může být sporné, jak se soudy postaví k odpovědnosti dopravce v případech, kdy tento i ve vnitrostátní přepravě opomine jednu ze svých mála povinností ve vztahu k vystavování nákladního listu, a to uvést v něm údaj o tom, že se daná přeprava řídí úmluvou CMR (srov. čl. 7 odst. 3 úmluvy CMR).

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?