Pravidla soutěže

1. Soutěž probíhá ve čtyřech základních kategoriích: Top logistický projekt, Top logistický produkt, Top logistická služba a Eco:Eco.

 

2. Top logistický projekt:

- tato kategorie je určena výrobním, obchodním a logistickým firmám, které otevřely nový logistický provoz nebo ve svých stávajících logistických provozech zavedly nové technologie, procesy, vybavení apod. či jakýkoliv drobnější zlepšovák;

- přihlášený projekt musí být spuštěn v České republice v roce 2019, případně mohl být zahájen ve formě pilotního testu v roce 2018 v ČR;

- bude se hodnotit především inovativnost myšlenky, využití nových postupů nebo zařízení v praxi, celkové přínosy projektu pro firmu; dále pak doba realizace, investice a její návratnost.

 

3. Top logistický produkt:

- tato kategorie je určena především výrobcům a dodavatelům logistického vybavení, jako je manipulační technika, regálové systémy, dopravníky, IT a identifikace (software i hardware), automatizační a robotická zařízení apod., kteří začali na trhu nabízet či dodali na trh inovativní logistický produkt;

- přihlášený produkt musí být uveden na českém trhu v roce 2019, případně v tomto roce proběhlo jeho první reálné nasazení v ČR;

- bude se hodnotit především inovativnost produktu, využití nového produktu v praxi, v čem se odlišuje od podobných konkurenčních produktů a celkové přínosy produktu pro firmu; dále pak doba nutná pro nasazení a jednoduchost nasazení, investice a její návratnost.

 

4. Top logistická služba:

- tato kategorie je určena především logistickým, dopravním a spedičním firmám, které začaly na trhu nabízet inovativní logistickou službu;

- přihlášená služba musí být uvedena v České republice v roce 2019, případně mohla být zahájena ve formě pilotního testu v roce 2018 v ČR;

- bude se hodnotit především inovativnost nápadu, využití nové služby v praxi, v čem se odlišuje od konkurence a celkové přínosy této služby pro firmu a návratnost investice.

 

5. Eco:Eco

- Nové poznatky týkající se změn klimatu přinášejí i nové otázky v řízení a vývoji logistických procesů. Téma ochrany životního prostředí zároveň úzce souvisí s ekonomikou firem. Vyhlašujeme proto novou kategorii soutěže Impuls Logistika s názvem Eco:Eco. Ta vyzdvihne nejlepší logistické počiny Česka, které mají příznivý dopad nejen na ekonomiku firmy, ale především na ochranu životního prostředí;

- do 1. kola této kategorie budou zahrnuti všichni přihlašovatelé z ostatních kategorií, zároveň se firmy a další subjekty můžou hlásit jen do této jedné kategorie;

- v kategorii Eco:Eco se tedy bude hodnotit zejména příznivý dopad na životní prostředí, a to ve vazbě na výši a návratnost investice;

- přihlášený projekt/produkt/služba musí být spuštěn v České republice v roce 2019, případně mohl být zahájen ve formě pilotního testu v roce 2018 v ČR.

  

6. Soutěže se mohou účastnit fyzické i právnické osoby.

 

7. Časové dispozice soutěže 
Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2020. Následně proběhne předvýběr tří nejlepších logistických projektů, produktů, služeb a nominací Eco:Eco. Z nich pak porotci sestaví podle kritérií hodnocení vlastní pořadí ve všech kategoriích. Součtem a zprůměrováním bodů následně vznikne konečné pořadí. 
Do 30 dnů od vyhodnocení soutěže obdrží firmy, které se dostaly do užšího výběru, pozvánku ke slavnostnímu vyhlášení soutěže. Vyhlášení výsledků pak proběhne v dubna 2020 na konferenci Zóna Logistika v Praze.

 

8. Pořadatelem soutěže je společnost Economia, a.s., se sídlem Pernerova 673/47, PSČ 186 00, IČ: 28191226.

 

9. Účast v soutěži je zdarma. Účastník vyplní formulář a připojí obrazovou přílohu, čímž potvrdí souhlas s pravidly soutěže i se zpracováním osobních údajů, a přihlásí se tak do soutěže.

 

10. Další ustanovení 
Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na internetových stránkách http://www.impulslogistika.cz/ a http://logistika.ihned.cz/. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, nejsou možné. Soutěžící není oprávněn výhry vracet ani reklamovat. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoliv škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

 

11. Bližší informace na e-mailu Logistika@economia.cz.

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Odesláním soutěžního formuláře souhlasím se zařazením všech ve formuláři uvedených osobních údajů v rámci této soutěže (dále jen „údaje“) do databáze společnosti Economia, a.s., IČ: 28191226, DIČ: CZ28191226, se sídlem: Praha 8, Pernerova 673/47, PSČ 186 00, jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tedy do odvolání souhlasu. 
Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Tím není dotčeno právo Společnosti zpracovávat osobní údaje soutěžících v souladu s platnými právními předpisy po dobu nezbytnou k úplnému vypořádání práv a povinností souvisejících se soutěží. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže může mít za následek vyřazení soutěžitele ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na Společnost obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha 7.

Související