Od 1. ledna 2015 vstoupila v Maďarsku v platnost oznamovací povinnost spojená se silniční přepravou zboží. Nová právní úprava a z ní plynoucí povinnost se vztahuje na pořízení zboží z jiné členské země Evropské unie, dodání zboží do jiné členské země Evropské unie a také na první prodej zboží na tuzemském trhu (ne konečnému uživateli).

Jedná-li se o přepravu vozidlem podléhajícím mýtnému (tedy s celkovou hmotností nad 3,5 t) nebo vozidlem přepravujícím náklad nad určitou hmotnost a hodnotu zboží, vzniká osobě povinné oznamovací povinnost.

„Všechny společnosti, kterých se výše zmiňovaná kritéria týkají, mohou od 1. ledna 2015 v Maďarsku provozovat přepravu pouze tehdy, pokud se zaregistrují do Elektronického kontrolního systému pro silniční přepravu zboží (EKAER) a tím získají registrační číslo,“ připomíná Lucie Svobodová, customs & overseas manager společnosti Gefco.

Oznamovací povinnost má příjemce, přepravce i odesílatel. „V případě kontroly maďarské celní správy musí číslo EKAER transakce obsahovat aktuální skutečné údaje vztahující se k nákladu, odesilateli, přepravci a příjemci zboží. Případné porušení nových pravidel může přitom povinnou osobu přijít velmi draho,“ doplňuje Lucie Svobodová.

Pozor na pokuty

Díky systému EKAER se mohou přepravci při přepravě zboží na silnicích setkat s častějšími kontrolami, které realizuje specializovaný útvar daňové a celní správy. V průběhu kontrol lze očekávat ověření přepravních dokumentů s údaji vedenými v systému EKAER (fyzická kontrola údajů - příjemce, adresa odesílatele, množství přepravovaného zboží, registrační značky, způsobu přejímky zboží, adresy vykládky, registračního čísla EKAER).

Při fyzické kontrole zboží na přepravním prostředku (s výjimkou živých zvířat a zboží podléhajícímu rychlé zkáze) může být použita daňová plomba. Odstranění, poškození daňové plomby nebo otevření uzavřeného nákladového kusu či prostoru bez povolení se považuje za trestní čin podle maďarského trestního zákoníku.

Neplnění oznamovací povinnosti ve vztahu k silniční přepravě, chybné, nepravdivé nebo neúplné plnění oznamovací povinnosti má své právní následky. Zboží neregistrované v systému EKAER je považováno za zboží, o kterém se průkazně neví, odkud pochází, a státní daňový a celní orgán proto může vyměřit pokutu až ve výši 40 procent z hodnoty neregistrovaného zboží.

V případě uložení pokuty lze zboží zabavit až do výše uloženého penále. O zabavení se vyhotoví zápis, zabavené zboží se může opatřit daňovou plombou (závěrou) a nechat odvést. Státní daňový a celní orgán sdělí rozhodnutí o uložení pokuty přítomnému daňovému poplatníkovi, jeho zástupci, zmocněnci nebo zaměstnanci a toto rozhodnutí je bez ohledu na případné odvolání od okamžiku výše uvedeného sdělení vykonatelné.

Uvedené právní následky – s výjimkou odstranění daňové závěry bez povolení – bude státní daňový a celní orgán aplikovat od 1. února 2015. Více informací naleznete na http://ekaer.hu.

Související