„Zřízením nízkoemisní zóny by se Praha připojila k celé řadě měst v západní a jižní Evropě a zároveň by získala prvenství v České republice. Z provedených studií jasně vyplývá, že zóny přispívají ke zlepšení životního prostředí v centrech měst, proto jsme se k tomuto kroku rozhodli,“ uvedl náměstek primátora Jiří Nouza.

Praha před časem pro řešení problematiky nízkoemisní zóny zřídila odbornou pracovní skupinu složenou z pracovníků magistrátu, technické správy komunikací, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, policie, ministerstva životního prostředí a Státního zdravotního ústavu. Skupina spolu s Centrem dopravního výzkumu zpracovala analýzu proveditelnosti projektu, která je podkladem pro další jednání.

Zóna by mohla vzniknout na konci roku 2015. Předpokládá se, že bude zavedena s roční prodlevou od vydání příslušné městské vyhlášky, která by do zastupitelstva mohla jít ještě v tomto roce. Nicméně o faktickém zavedení nízkoemisní zóny rozhodne až nová politická reprezentace.

Realizační práce, mezi které patří například fyzické vyznačení zóny dopravními značkami nebo tisk a distribuce etiket, které by se vylepovaly na čelní skla vozidel, potřebují delší dobu přípravy.

„Zavedení zóny obecně znamená, že by k vjezdu do dané oblasti bylo oprávněno pouze vozidlo, které splňuje předem definovaná emisní kritéria a je mu přidělena příslušná barevná plaketa opravňující k vjezdu. Pro TSK to bude znamenat osazení svislého dopravního značení, které na komunikacích zónu jasně vyznačí,“ řekl šéf TSK Ladislav Pivec.

Nová nízkoemisní zóna by doplnila již platná omezení vjezdu řidičům nákladních aut nad 3,5 tuny, 6 tun a 12 tun v některých lokalitách Prahy.

Související