Širší referenční rámec

S jeho rozšířením do Tuniska v roce 2010 a do Číny a Lotyšska v tomto roce, je globální dohoda o společenské odpovědnosti nyní realizován u 24 dceřiných společností GEFCO.
Od podpisu dohody v roce 2006, kdy byla tato dohoda aplikována i v České republice společnost GEFCO uskutečnila více než 300 konkrétních aktivit, včetně 63 v roce 2010.

Většina z nich byla ve čtyřech klíčových oblastech:
- Zdraví, bezpečnosti a pracovních podmínek
- Dodržování základních lidských práv
- Odstranění diskriminace a podpora rovnosti příležitostí
- Sociální dialog
V květnu 2010 byla dohoda vylepšena závazkem společnosti GEFCO požadovat větší odpovědnost, která se týkala: ochrany zdraví při práci, s důrazem na psychologické a sociální problémy, jako je stres na pracovišti a onemocnění pohybového aparátu, zaměstnatelnost pracovníků s ohledem na lepší plánování pro transformaci zaměstnání a povolání, sociálního dialogu, množství informací, které dostávají zaměstnanci o společnosti a její environmentální politiky.

Některé z aktivit v roce 2010

Aktivity, které začali v roce 2009 podporovat dodržování základních lidských práv, pokračovaly i v roce 2010.

- GEFCO Švýcarsko koná semináře v oblasti prevence úrazů. Tento nový program skládající se z 10 seminářů pro manažery a zaměstnance byl zahájen dialogem o zdraví a bezpečnosti a identifikoval přibližně třicet bodů jak snížit riziko pracovních úrazů.
- GEFCO Česká republika mezi zaměstnanci zrealizovalo Work Life Balance Audit, jehož cílem je lépe zmapovat potřeby zaměstnanců a identifikovat rizika související s pracovním vytížením. Závěry z auditu již se promítly i do praxe formou realizace školení a seminářů
- Ve spolupráci s odbory byla založena v Belgii jednotka pro boj proti alkoholu a drogám. Má dva cíle: zabránit dysfunkčnímu chování v práci pod vlivem alkoholu nebo užíváním drog a podporu zaměstnanců, kteří žádají o pomoc v řešení závislosti.
- GEFCO Ukrajina uskutečnilo první kampaň prevence proti AIDS.
- GEFCO Itálie vyvinulo značné úsilí pro posouzení stresu na základě dotazníku, který zodpovědělo téměř 75% zaměstnanců. Po té následovalo plánování aktivit, jejichž cílem bylo podpořit komunikaci mezi manažery a zaměstnanci, zabezpečit školení zaměstnanců a zlepšit jejich profesní vyhlídky.

Aktivity, které začali v roce 2009 podporovat dodržování základních lidských práv, pokračovaly i v roce 2010.

- GEFCO Španělsko navázalo na dohodu z roku 2009 o prevenci domácího násilí se sérií přednášek a vyškolením čtyř zaměstnanců pomáhat obětem s řešením tohoto problému.
- Posílení postupů, které umožní zaměstnancům vynést na světlo jakékoliv praktiky považované za porušení lidských. Takový systém byl implementován v Maroku, zatímco v Německu, byl zvolen a vyškolen zaměstnanec v oblasti stížností na obtěžování nebo diskriminace v zaměstnání.
- GEFCO Argentina zavedla pilotní plán integrace osob se zdravotním postižením do pracovních procesů svých zaměstnanců, a to i přesto, že země v současné době nemá žádný právní kvóty.
- GEFCO Brazílie poskytla vedoucím manažerům průvodce náboru zaměstnanců, který poukazuje na diskriminační otázky, které nemohou být používány v průběhu procesu přijímání, a dále vysvětluje, jak vést pohovory co nejobjektivněji.
- GEFCO Francie hledá způsoby, jak pokračovat v zaměstnávání lidí, kteří mohou být prohlášeny za zdravotně nezpůsobilé, a to zejména rozvojem ergonomie jejich zaměstnání.

Dohoda zaručuje základní principy společnosti GEFCO

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti byla také klíčovým prvkem letošních snah společnosti GEFCO. Poskytuje totiž zaměstnancům co nejlepší pracovní podmínky a prostředky, aby si udrželi svá zaměstnání, a aby byli schopni se přizpůsobit zejména požadavkům nových činností.

Průzkumy veřejného mínění a systémy pro vyjádření vlastních podnětů byly zavedeny, aby zaměstnanci našly nové způsoby, jak prosadit svůj názor.

I když sociální odpovědnost podniků je ústředním bodem této dohody, v roce 2010 byly přidány i ekologické závazky. Na podporu těchto závazků, byl vytvořen průvodce pro nejlepší environmentální postupy, který se dostal do všech dceřiných společností.

Dohoda v číslech

2006: dohoda podepsána a implementována ve společnosti GEFCO
+300 uskutečněných aktivit od roku 2006
63 dokončených aktivit v roce 2010
24 poboček aplikuje dohodu v roce 2011

Související