Impuls Logistika
Impuls Logistika
autor: Economia

Pravidla soutěže

1. Soutěž probíhá ve dvou základních kategoriích: Top logistický projekt a Top logistický produkt.

 

2. Top logistický projekt:

- tato kategorie je určena především výrobním, obchodním a logistickým firmám, které otevřely nový logistický provoz nebo ve svých stávajících logistických provozech zavedly nové technologie, procesy, vybavení apod. či jakýkoliv drobnější zlepšovák;

- přihlášený projekt musí být spuštěn v České republice v roce 2017, případně mohl být zahájen ve formě pilotního testu v roce 2016 v ČR;

- bude se hodnotit především inovativnost myšlenky, využití nových postupů nebo zařízení v praxi, celkové přínosy projektu pro firmu; dále pak doba realizace, ekologický přístup, investice a její návratnost.

 

3. Top logistický produkt:

- tato kategorie je určena především výrobcům a dodavatelům logistického vybavení, jako je manipulační technika, regálové systémy, dopravníky, IT a identifikace (software i hardware), automatizační a robotická zařízení apod., kteří začali na trhu nabízet či dodali na trh inovativní logistický produkt;

- přihlášený produkt musí být uveden na českém trhu v roce 2017, případně v tomto roce proběhlo jeho první reálné nasazení v ČR;

- bude se hodnotit především inovativnost produktu, využití nového produktu v praxi, v čem se odlišuje od podobných konkurenčních produktů a celkové přínosy produktu pro firmu; dále pak doba nutná pro nasazení a jednoduchost nasazení, ekologický aspekt, investice a její návratnost.

 

4. Soutěže se mohou účastnit fyzické i právnické osoby.

 

5. Časové dispozice soutěže 
Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2018. Následně proběhne předvýběr tří nejlepších logistických projektů a tří nejlepších produktů (počet se může vzhledem k průběhu soutěže zvýšit). Z nich pak porotci sestaví podle kritérií hodnocení vlastní pořadí v obou kategoriích. Součtem bodů následně vznikne konečné pořadí. 
Do 30 dnů od vyhodnocení soutěže obdrží firmy, které se dostaly do užšího výběru, pozvánku ke slavnostnímu vyhlášení soutěže. Vyhlášení výsledků pak proběhne 5. dubna 2018 na konferenci Zóna Logistika v Praze.

 

6. Pořadatelem soutěže je společnost Economia, a.s., se sídlem Pernerova 673/47, PSČ 186 00, IČ: 28191226.

 

7. Účast v soutěži je zdarma. Účastník vyplní formulář a připojí obrazovou přílohu, čímž potvrdí souhlas s pravidly soutěže i se zpracováním osobních údajů, a přihlásí se tak do soutěže.

 

8. Další ustanovení 
Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na internetových stránkách http://logistika.ihned.cz/. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, nejsou možné. Soutěžící není oprávněn výhry vracet ani reklamovat. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoliv škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

9. Bližší informace na e-mailu Logistika@economia.cz.

 

Porota:

prof. Václav Cempírek, prezident České logistické asociace a prorektor Vysoké školy logistiky

Dušan Drábek, ředitel oddělení industrial & logistics pro ČR a SR, BNP Paribas Real Estate

prof. Radim Lenort, vedoucí katedry logistiky, kvality a automobilové techniky na Škoda Auto Vysoké škole

Tomáš Míček, ředitel P3 pro Českou republiku

doc. Radek Novák, vedoucí katedry logistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze

Radek Novotný, šéfredaktor časopisu Logistika

Miroslav Kotek, associate director, oddělení industriálních nemovitostí, JLL 

Martin Knížek, bývalý šéfredaktor časopisu Logistika a editor speciálních projektů společnosti Economia

Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu a spedice ČR

Roman Šitner, redaktor Hospodářských novin a vedoucí rubriky HN Průmysl 4.0

doc. Libor Švadlenka, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Odesláním soutěžního formuláře souhlasím se zařazením všech ve formuláři uvedených osobních údajů v rámci této soutěže (dále jen „údaje“) do databáze společnosti Economia, a.s., IČ: 28191226, DIČ: CZ28191226, se sídlem: Praha 8, Pernerova 673/47, PSČ 186 00, jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tedy do odvolání souhlasu. 
Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Tím není dotčeno právo Společnosti zpracovávat osobní údaje soutěžících v souladu s platnými právními předpisy po dobu nezbytnou k úplnému vypořádání práv a povinností souvisejících se soutěží. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže může mít za následek vyřazení soutěžitele ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na Společnost obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha 7.

Autoři: